[GRAMMAR FOR IELTS] Eps 04: Mệnh đề quan hệ – Part 1

  • Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) được dùng để bổ sung thông tin thêm cho người hoặc một việc được nhắc đến trước đó.

Ví dụ:

Linh, who is my best friend, is a very kind person.

Trong câu này, Linh là chủ ngữ chính, và ‘is a very kind person’ là thông tin chính của câu. Mệnh đề quan hệ ‘who is my best friend’ bổ sung thêm thông tin cho Linh là ai.

  • Chúng mình cần dùng đại từ quan hệ để giới thiệu mệnh đề quan hệ.

Để biết khi nào thì dùng đại từ quan hệ nào, các bạn tra ở bảng dưới đây nhé.

Chủ ngữTân ngữSở hữu
whowho/whomwhose
whichwhichwhose
thatthat

Lưu ý:

Whom thì dùng chủ yếu khi viết hơn là khi nói vì nó trang trọng hơn who.

Exercise: Điền who/which/that vào chỗ trống. Có thể hai trong ba đáp án đều đúng.

  1. My mom, …… is usually very calm, got mad when I did poorly in school last year.
  2. I’m going to Đoàn Thị Điểm High School, …… is roughly 4 kilometres from here.
  3. There are many students …… delay their academic enrollment to spend a year travelling.

Các bạn để lại đáp án dưới comment section để Naomi chữa nhé 🙂

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.