[GRAMMAR FOR IELTS] EPS 02: Verb-ing làm chủ ngữ

Đầu tiên, các bạn cùng thử xác định lỗi sai trong các câu sau nhé.

  1. Watch TV is a good way for children to learn a foreign language.
  2. Travelling to places of historical interest are more educational than reading about them.

Các bạn có nhận ra câu 1 cần dùng ‘watching’ thay cho ‘watch’ và ‘is’ thay cho ‘are’ không? Nếu có thì bạn có thể bỏ qua post này và đọc bài Naomi viết về các lỗi sai ngữ pháp khác nhé, còn nếu bạn không phát hiện ra chúng, thì tiếp tục đọc bài này. Naomi sẽ giải thích ngay đây.

Quy tắc 1:

Nói một cách dễ hiểu nhất về kiến thức này, thì một động từ sẽ không được làm chủ ngữ của câu.

Nếu bạn muốn dùng động từ làm chủ ngữ, bạn nhớ thêm -ing sau nó nhé.

Quy tắc 2:

V-ing làm chủ ngữ thì động từ bổ sung cho nó sẽ được chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Các bạn còn nhớ cách dùng ngôi thứ 3 số ít chứ? Hãy coi V-ing như ‘it’, và chia động từ tương ứng.

Ví dụ:
Reading books on technology IS helpful for my job (It is helpful for my job).

Và bây giờ, chúng mình hãy cùng làm một mini exercise để ôn lại kiến thức này.

Practice: Provide the correct forms of the words in brackets.

  1. (Study) in groups is often more effective than (study) alone, as it offers a chance to learn from each other.
  2. (Buy) online is far more convenient as it does away with the need to travel to a physical store.
  3. (Spend) a year off before starting college (allow) students to have time to set new goals and enrich their lives.

Các bạn nhớ để lại comment bên dưới cho bài tập này để Naomi sửa nhé!

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.