[Vocabulary/Writing] Essential vocabulary for academic writing – Topic 1: Government grants

[Vocabulary/Writing] Essential vocabulary for academic writing – Topic 1: Government grants

Academic writing nói chung và IELTS writing nói riêng đều yêu cầu một giọng văn hoàn toàn khác so với giọng văn nói, và điều này khiến nhiều học viên lúng túng không biết viết sao cho phù hợp. Hôm nay Naomi xin chia sẻ với các bạn một số cụm từ Naomi hay dùng cho chủ để government grants (trợ cấp từ chính phủ).

1. funding sources: government grants/ public grant funding/ government subsidies/ sponsorship/assistance/aid >< private grant funding/corporate sponsorship

2. studies/research sponsored by the government/ private companies/ special interest groups

3. to finance/fund/sponsor a study/research; to sponsor someone in something/ grant somebody something/ subsidise something/ support somebody financially  

4. scientific work

5. to relieve the financial burden for somebody

6. to cover the cost of sth

7. to allocate resources to sth

8. to channel more funds into sth

9. government-funded programs

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.