[IELTS Reading] Eps.08 – Part 1: 570 từ vựng học thuật giúp tăng 0,5 tới 1 band điểm trong IELTS Reading

[IELTS Reading] Eps.08 – Part 1: 570 từ vựng học thuật giúp tăng 0,5 tới 1 band điểm trong IELTS Reading

Học academic words là một phần quan trọng để tăng 0.5 – 1 band điểm IELTS Reading, theo kinh nghiệm thi đạt 9.0 Reading của Naomi. Trong bài viết này, mình đã sưu tầm và tổng hợp 570 từ thiết yếu cho việc master band 9.0 của IELTS Reading, và chi tiết cách học những từ này.

Nguồn: http://www.uefap.com / Source: http://www.uefap.com

I. Hiệu quả của 570 từ này

  • Khoảng 30% số từ trong bài đọc của IELTS Học thuật sẽ nằm trong danh sách này.
  • Việc nhận được mặt chữ và nhớ nghĩa của các từ này sẽ giúp học viên đọc hiểu nhanh hơn và bớt sợ hơn khi họ nhận ra thật ra họ có thể nhận mặt chỉ tên đa số các từ xuất hiện trong bài đọc.
  • Nắm được 570 từ này sẽ giúp học viên tăng được 0.5 – 1 band điểm khi thi Reading 

II. Cách sử dụng

  • Bấm vào link ở cuối mỗi từ để xem giải nghĩa của từ điểm Cambridge
  • Đoán thử các dạng khác nhau của từ đó. Sau đó check lại ở trong bảng
  • Hãy tôn trọng bản quyền của uefap.com khi chia sẻ nhé các bạn

Ví dụ: Click vào từ abandon, từ điển xuất hiện. Nghĩa đầu tiên là ‘to leave a place, thing, or person, usually for ever’, và ví dụ đưa ra trong từ điển là ‘As a baby, he was abandoned by his mother’ thì mình có thể tự viết câu của mình là ‘My mother loves me so much, so she would never abandon me’.

Theo từ điển, đây là một động từ. Vậy mình sẽ cần đoán dạng danh từ (abandonment) và tính từ (abandoning) của nó. 

III. Danh sách 570 từ

  • Lưu ý: Kéo sang ngang để xem Definition
HeadwordsOther words in the family.Definition*
abandonabandoned, abandoning, abandonment, abandons, e.g.abandon
abstractabstraction, abstractions, abstractly, abstracts, e.g.abstract
academyacademia, academic, academically, academics, academies, e.g.academy
accessaccessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessibleaccess
accommodateaccommodated, accommodates, accommodating, accommodationaccommodate
accompanyaccompanied, accompanies, accompaniment, accompanying, unaccompaniedaccompany
accumulateaccumulated, accumulating, accumulation, accumulatesaccumulate
accurateaccuracy, accurately, inaccuracy, inaccuracies, inaccurateaccurate
achieveachievable, achieved, achievement, achievements, achieves, achievingachieve
acknowledgeacknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgementsacknowledge
acquireacquired, acquires, acquiring, acquisition, acquisitionsacquire
adaptadaptability, adaptable, adaptation, adaptations, adapted, adapting, adaptive, adaptsadapt
adequateadequacy, adequately, inadequacies, inadequacy, inadequate, inadequatelyadequate
adjacent adjacent
adjustadjusted, adjusting, adjustment, adjustments, adjusts, readjust, readjusted, readjusting, readjustment, readjustments, readjustsadjust
administrateadministrates, administration, administrations, administrative, administratively, administrator, administratorsadministrate
adultadulthood, adultsadult
advocateadvocacy, advocated, advocates, advocatingadvocate
affectaffected, affecting, affective, affectively, affects, unaffectedaffect
aggregateaggregated, aggregates, aggregating, aggregationaggregate
aidaided, aiding, aids, unaidedaid
albeit albeit
allocateallocated, allocates, allocating, allocation, allocationsallocate
alteralterable, alteration, alterations, altered, altering, alternate, alternating, alters, unalterable, unalteredalter
alternativealternatively, alternativesalternative
ambiguousambiguities, ambiguity, unambiguous, unambiguouslyambiguous
amendamended, amending, amendment, amendments, amendsamend
analogyanalogies, analogousanalogy
analyseanalysed, analyser, analysers, analyses, analysing, analysis, analyst, analysts, analytic, analytical, analyticallyanalyse
annualannuallyannual
anticipateanticipated, anticipates, anticipating, anticipation, unanticipatedanticipate
apparentapparentlyapparent
appendappendix, appended, appends, appending, appendices, appendixesappend
appreciateappreciable, appreciably, appreciated, appreciates, appreciating, appreciation, unappreciatedappreciate
approachapproachable, approached, approaches, approaching, unapproachableapproach
appropriateappropriacy, appropriately, appropriateness, inappropriacy, inappropriate, inappropriatelyappropriate
approximateapproximated, approximately, approximates, approximating, approximation, approximationsapproximate
arbitraryarbitrariness, arbitrarilyarbitrary
areaareasarea
aspectaspectsaspect
assembleassembled, assembles, assemblies, assembling, assemblyassemble
assessassessable, assessed, assesses, assessing, assessment, assessments, reassess, reassessed, reassessing, reassessment, unassessedassess
assignassigned, assigning, assignment, assignments, assigns, reassign, reassigned, reassigning, reassigns, unassignedassign
assistassistance, assistant, assistants, assisted, assisting, assists, unassistedassist
assumeassumed, assumes, assuming, assumption, assumptionsassume
assureassurance, assurances, assured, assuredly, assures, assuringassure
attachattached, attaches, attaching, attachment, attachments, unattachedattach
attainattainable, attained, attaining, attainment, attainments, attains, unattainableattain
attitudeattitudes attitude
attributeattributable, attributed, attributes, attributing, attributionattribute
authorauthored, authoring, authors, authorshipauthor
authorityauthoritative, authoritiesauthority
automateautomatic, automated, automates, automating, automatically, automationautomate
availableavailability, unavailableavailable
awareawareness, unawareaware
behalf behalf
benefitbeneficial, beneficiary, beneficiaries, benefited, benefiting, benefitsbenefit
biasbiased, biases, biasing, unbiasedbias
bondbonded, bonding, bondsbond
briefbrevity, briefed, briefing, briefly, briefsbrief
bulkbulkybulk
capablecapabilities, capability, incapablecapable
capacitycapacities, incapacitate, incapacitatedcapacity
categorycategories, categorisation, categorise, categorised, categorises, categorising, categorizingcategory
ceaseceased, ceaseless, ceases, ceasingcease
challengechallenged, challenger, challengers, challenges, challengingchallenge
channelchannelled, channelling, channelschannel
chapterchapterschapter
chartcharted, charting, charts, unchartedchart
chemicalchemically, chemicalschemical
circumstancecircumstancescircumstance
citecitation, citations, cited, citing, citescite
civil civil
clarifyclarification, clarified, clarifies, clarifying, clarityclarify
classicclassical, classicsclassic
clauseclausesclause
codecoded, codes, codingcode
coherentcoherence, coherently, incoherent, incoherentlycoherent
coincidecoincided, coincides, coinciding, coincidence, coincidences, coincident, coincidentalcoincide
collapsecollapsed, collapses, collapsible, collapsingcollapse
colleaguecolleaguescolleague
commencecommenced, commences, commencement, commencing, recommences, recommenced, recommencingcommence
commentcommentaries, commentary, commentator, commentators, commented, commenting, commentscomment
commissioncommissioned, commissioner, commissioners, commissioning, commissionscommission
commitcommitment, commitments, commits, committed, committingcommit
commoditycommoditiescommodity
communicatecommunicable, communicated, communicates, communicating, communication, communications, communicative, communicatively, uncommunicativecommunicate
communitycommunitiescommunity
compatiblecompatibility, incompatibility, incompatible compatible
compensatecompensated, compensates, compensating, compensation, compensations, compensatorycompensate
compilecompilation, compilations, compiled, compiles, compilingcompile
complementcomplementary, complemented, complementing, complementscomplement
complexcomplexities, complexitycomplex
componentcomponentry, componentscomponent
compoundcompounded, compounding, compounds compound
comprehensivecomprehensivelycomprehensive
comprisecomprised, comprises, comprisingcomprise
computecomputation, computational, computations, computable, computer, computed, computerised, computers, computingcompute
conceiveconceivable, conceivably, conceived, conceives, conceiving, inconceivable, inconceivablyconceive
concentrateconcentrated, concentrates, concentrating, concentrationconcentrate
conceptconception, concepts, conceptual, conceptualisation, conceptualise, conceptualised, conceptualises, conceptualising, conceptuallyconcept
concludeconcluded, concludes, concluding, conclusion, conclusions, conclusive, conclusively, inconclusive, inconclusivelyconclude
concurrentconcurrentlyconcurrent
conductconducted, conducting, conductsconduct
conferconference, conferences, conferred, conferring, confersconfer
confineconfined, confines, confining, unconfinedconfine
confirmconfirmation, confirmed, confirming, confirmsconfirm
conflictconflicted, conflicting, conflictsconflict
conformconformable, conformability, conformance, conformation, conformed, conforming, conformist, conformists, conformity, conforms, nonconformist, nonconformists, nonconformity, non-conformist, non-conformists, non-conformityconform
consentconsensus, consented, consenting, consentsconsent
consequentconsequence, consequences, consequentlyconsequent
considerableconsiderablyconsiderable
consistconsisted, consistency, consistent, consistently, consisting, consists, inconsistencies, inconsistency, inconsistentconsist
constantconstancy, constantly, constants, inconstancy, inconstantlyconstant
constituteconstituencies, constituency, constituent, constituents, constituted, constitutes, constituting, constitution, constitutions, constitutional, constitutionally, constitutive, unconstitutionalconstitute
constrainconstrained, constraining, constrains, constraint, constraints, unconstrainedconstrain
constructconstructed, constructing, construction, constructions, constructive, constructs, reconstruct, reconstructed, reconstructing, reconstruction, reconstructsconstruct
consultconsultancy, consultant, consultants, consultation, consultations, consultative, consulted, consults, consultingconsult
consumeconsumed, consumer, consumers, consumes, consuming, consumptionconsume
contactcontactable, contacted, contacting, contactscontact
contemporarycontemporariescontemporary
contextcontexts, contextual, contextualise, contextualised, contextualising, uncontextualisedcontext
contractcontracted, contracting, contractor, contractors, contractscontract
contradictcontradicted, contradicting, contradiction, contradictions, contradictory, contradictscontradict
contrarycontrarilycontrary
contrastcontrasted, contrasting, contrastive, contrastscontrast
contributecontributed, contributes, contributing, contribution, contributions, contributor, contributorscontribute
controversycontroversies, controversial, controversially, uncontroversialcontroversy
conveneconvention, convenes, convened, convening, conventional, conventionally, conventions, unconventionalconvene
converseconversely converse
convertconversion, conversions, converted, convertible, converting, convertsconvert
convinceconvinced, convinces, convincing, convincingly, unconvincedconvince
cooperatecooperated, cooperates, cooperating, cooperation, cooperative, cooperatively, co-operate, co-operated, co-operates, co-operation, co-operative, co-operativelycooperate
coordinatecoordinated, coordinates, coordinating, coordination, coordinator, coordinators, co-ordinate, co-ordinated, co-ordinates, co-ordinating, co-ordination, co-ordinator, co-ordinatorscoordinate
corecores, coring, coredcore
corporatecorporates, corporation, corporationscorporate
correspondcorresponded, correspondence, corresponding, correspondingly, correspondscorrespond
couplecoupled, coupling, couplescouple
createcreated, creates, creating, creation, creations, creative, creatively, creativity, creator, creators, recreate, recreated, recreates, recreatingcreate
creditcredited, crediting, creditor, creditors, creditscredit
criteriacriterioncriteria
crucialcruciallycrucial
culturecultural, culturally, cultured, cultures, unculturedculture
currencycurrenciescurrency
cyclecycled, cycles, cyclic, cyclical, cyclingcycle
data data
debatedebatable, debated, debates, debatingdebate
decadedecadesdecade
declinedeclined, declines, decliningdecline
deducededuced, deduces, deducing, deduction, deductionsdeduce
definedefinable, defined, defines, defining, definition, definitions, redefine, redefined, redefines, redefining, undefineddefine
definitedefinitely, definitive, indefinite, indefinitelydefinite
demonstratedemonstrable, demonstrably, demonstrated, demonstrates, demonstrating, demonstration, demonstrations, demonstrative, demonstratively, demonstrator, demonstratorsdemonstrate
denotedenotation, denotations, denoted, denotes, denotingdenote
denydeniable, denial, denials, denied, denies, denying, undeniabledeny
depressdepressed, depresses, depressing, depressiondepress
derivederivation, derivations, derivative, derivatives, derived, derives, derivingderive
designdesigned, designer, designers, designing, designsdesign
despite despite
detectdetectable, detected, detecting, detection, detective, detectives, detector, detectors, detectsdetect
deviatedeviated, deviates, deviating, deviation, deviationsdeviate
devicedevicesdevice
devotedevoted, devotedly, devotes, devoting, devotion, devotionsdevote
differentiatedifferentiated, differentiates, differentiating, differentiation differentiate
dimensiondimensional, dimensions, multidimensionaldimension
diminishdiminished, diminishes, diminishing, diminution, undiminisheddiminish
discretediscretely, discretion, discretionary, indiscrete, indiscretiondiscrete
discriminatediscriminated, discriminates, discriminating, discrimination discriminate
displacedisplaced, displacement, displaces, displacingdisplace
displaydisplayed, displaying, displaysdisplay
disposedisposable, disposal, disposed, disposes, disposingdispose
distinctdistinction, distinctions, distinctive, distinctively, distinctly, indistinct, indistinctlydistinct
distortdistorted, distortingdistortion, distortions, distortsdistort
distributedistributed, distributing, distribution, distributional, distributions, distributive, distributor, distributors, redistribute, redistributed, redistributes, redistributing, redistributiondistribute
diversediversely, diversification, diversified, diversifies, diversify, diversifying, diversity diverse
documentdocumentation, documented, documenting, documentsdocument
domaindomainsdomain
domesticdomestically, domesticate, domesticated, domesticating, domesticsdomestic
dominatedominance, dominant, dominated, dominates, dominating, dominationdominate
draftdrafted, drafting, drafts, redraft, redrafted, redrafting, redraftsdraft
dramadramas, dramatic, dramatically, dramatise, dramatised, dramatising, dramatises, dramatisation, dramatisations, dramatist, dramatists, dramatization, dramatizations, dramatizingdrama
duration duration
dynamicdynamically, dynamicsdynamic
economyeconomic, economical, economically, economics, economies, economist, economists, uneconomicaleconomy
editedited, editing, edition, editions, editor, editorial, editorials, editors, editsedit
elementelements element
eliminateeliminated, eliminates, eliminating, eliminationeliminate
emergeemerged, emergence, emergent, emerges, emergingemerge
emphasisemphasise, emphasised, emphasising, emphatic, emphaticallyemphasis
empiricalempirically, empiricismempirical
enableenabled, enables, enablingenable
encounterencountered, encountering, encountersencounter
energyenergetic, energetically, energiesenergy
enforceenforced, enforcement, enforces, enforcingenforce
enhanceenhanced, enhancement, enhances, enhancingenhance
enormousenormity, enormouslyenormous
ensureensured, ensures, ensuringensure
entityentities entity
environmentenvironmental, environmentalist, environmentalists, environmentally, environmentsenvironment
equateequated, equates, equating, equation, equationsequate
equipequipment, equipped, equipping, equipsequip
equivalentequivalenceequivalent
erodeeroded, erodes, eroding, erosionerode
errorerroneous, erroneously, errorserror
establishdisestablish, disestablished, disestablishes, disestablishing, disestablishment, established, establishes, establishing, establishment, establishmentsestablish
estateestatesestate
estimateestimated, estimates, estimating, estimation, estimations, over-estimate, overestimate, overestimated, overestimates, overestimating, underestimate, underestimated, underestimates, underestimatingestimate
ethicethical, ethically, ethics, unethicalethic
ethnicethnicityethnic
evaluateevaluated, evaluates, evaluating, evaluation, evaluations, evaluative, re-evaluate, re-evaluated, re-evaluates, re-evaluating, re-evaluationevaluate
eventualeventuality, eventually eventual
evidentevidenced, evidence, evidential, evidentlyevident
evolveevolution, evolved, evolving, evolves, evolutionary, evolutionist, evolutionistsevolve
exceedexceeded, exceeding, exceedsexceed
excludeexcluded, excludes, excluding, exclusion, exclusionary, exclusionist, exclusions, exclusive, exclusivelyexclude
exhibitexhibited, exhibiting, exhibition, exhibitions, exhibitsexhibit
expandexpanded, expanding, expands, expansion, expansionism, expansiveexpand
expertexpertise, expertly, expertsexpert
explicitexplicitlyexplicit
exploitexploitation, exploited, exploiting, exploitsexploit
exportexported, exporter, exporters, exporting, exportsexport
exposeexposed, exposes, exposing, exposure, exposuresexpose
externalexternalisation, externalise, externalised, externalises, externalising, externalityexternal
extractextracted, extracting, extraction, extractsextract
facilitatefacilitated, facilitates, facilities, facilitating, facilitation, facilitator, facilitators, facilityfacilitate
factorfactored, factoring, factorsfactor
featurefeatured, features, featuringfeature
federalfederation, federationsfederal
feefees fee
filefiled, files, filingfile
finalfinalise, finalised, finalises, finalising, finality, finally, finalsfinal
financefinanced, finances, financial, financially, financier, financiers, financingfinance
finiteinfinite, infinitelyfinite
flexibleflexibility, inflexible, inflexibilityflexible
fluctuatefluctuated, fluctuates, fluctuating, fluctuation, fluctuations fluctuate
focusfocused, focuses, focusing, refocus, refocused, refocuses, refocusingfocus
formatformatted, formatting, formatsformat
formulaformulae, formulas, formulate, formulated, formulating, formulation, formulations, reformulate, reformulated, reformulating, reformulation, reformulationsformula
forthcoming forthcoming
foundfounded, founder, founders, founding, unfoundedfound
foundationfoundationsfoundation
frameworkframeworksframework
functionfunctional, functionally, functioned, functioning, functionsfunction
fundfunded, funder, funders, funding, fundsfund
fundamentalfundamentallyfundamental
furthermore furthermore
gendergendersgender
generategenerated, generates, generatinggenerate
generationgenerationsgeneration
globeglobal, globally, globalisation, globalizationglobe
goalgoalsgoal
gradegraded, grades, gradinggrade
grantgranted, granting, grantsgrant
guaranteeguaranteed, guaranteeing, guaranteesguarantee
guidelineguidelines guideline
hence hence
hierarchyhierarchical, hierarchieshierarchy
highlighthighlighted, highlighting, highlightshighlight
hypothesishypotheses, hypothesise, hypothesised, hypothesises, hypothesising, hypothetical, hypotheticallyhypothesis
identicalidenticallyidentical
identifyidentifiable, identification, identified, identifies, identifying, identities, identity, unidentifiableidentify
ideologyideological, ideologically, ideologiesideology
ignorantignorance, ignore, ignored, ignores, ignoringignorant
illustrateillustrated, illustrates, illustrating, illustration, illustrations, illustrativeillustrate
imageimagery, imagesimage
immigrateimmigrant, immigrants, immigrated, immigrates, immigrating, immigrationimmigrate
impactimpacted, impacting, impactsimpact
implementimplementation, implemented, implementing, implementsimplement
implicateimplicated, implicates, implicating, implication, implicationsimplicate
implicitimplicitlyimplicit
implyimplied, implies, implyingimply
imposeimposed, imposes, imposing, impositionimpose
incentiveincentivesincentive
incidenceincident, incidentally, incidentsincidence
inclineinclination, inclinations,inclined, inclines, incliningincline
incomeincomesincome
incorporateincorporated, incorporates, incorporating, incorporationincorporate
indexindexed, indexes, indexingindex
indicateindicated, indicates, indicating, indication, indications, indicative, indicator, indicatorsindicate
individualindividualised, individuality, individualism, individualist, individualists, individualistic, individually, individualsindividual
induceinduced, induces, inducing, inductioninduce
inevitableinevitability, inevitablyinevitable
inferinference, inferences, inferred, inferring, infersinfer
infrastructureinfrastructuresinfrastructure
inherentinherentlyinherent
inhibitinhibited, inhibiting, inhibition, inhibitions, inhibitsinhibit
initialinitiallyinitial
initiateinitiated, initiates, initiating, initiation, initiations, initiative, initiatives, initiator, initiatorsinitiate
injureinjured, injures, injuries, injuring, injury, uninjuredinjure
innovateinnovation, innovated, innovates, innovating, innovations, innovative, innovator, innovatorsinnovate
inputinputsinput
insertinserted, inserting, insertion, insertsinsert
insightinsightful, insightsinsight
inspectinspected, inspecting, inspection, inspections, inspector, inspectors, inspectsinspect
instanceinstancesinstance
instituteinstituted, institutes, instituting, institution, institutional, institutionalise, institutionalised, institutionalises, institutionalising, institutionally, institutionsinstitute
instructinstruction, instructed, instructing, instructions, instructive, instructor, instructors, instructsinstruct
integral integral
integrateintegrated, integrates, integrating, integrationintegrate
integrity integrity
intelligentintelligence, intelligently, unintelligentintelligent
intenseintensely, intenseness, intensification, intensified, intensifies, intensify, intensifying, intension, intensity, intensive, intensivelyintense
interactinteracted, interacting, interaction, interactions, interactive, interactively, interactsinteract
intermediate intermediate
internalinternalise, internalised, internalises, internalising, internallyinternal
interpretinterpretation, interpretations, interpretative, interpreted, interpreting, interpretive, interprets, misinterpret, misinterpretation, misinterpretations, misinterpreted, misinterpreting, misinterprets, reinterpret, reinterpreted, reinterprets, reinterpreting, reinterpretation, reinterpretationsinterpret
intervalintervalsinterval
interveneintervened, intervenes, intervening, intervention, interventionsintervene
intrinsicintrinsicallyintrinsic
investinvested, investing, investment, investments, investor, investors, invests, reinvest, reinvested, reinvesting, reinvestment, reinvestsinvest
investigateinvestigated, investigates, investigating, investigation, investigations, investigative, investigator, investigatorsinvestigate
invokeinvoked, invokes, invokinginvoke
involveinvolved, involvement, involves, involving, uninvolvedinvolve
isolateisolated, isolates, isolating, isolation, isolationismisolate
issueissued, issues, issuingissue
itemitemisation, itemise, itemised, itemises, itemising, itemsitem
jobjobsjob
journaljournalsjournal
justifyjustifiable, justifiably, justification, justifications, justified, justifies, justifying, unjustifiedjustify
labellabelled, labelling, labelslabel
labourlaboured, labouring, labourslabour
layerlayered, layering, layerslayer
lecturelectured, lecturer, lecturers, lectures, lecturinglecture
legalillegal, illegality, illegally, legality, legallylegal
legislatelegislated, legislates, legislating, legislation, legislative, legislator, legislators, legislaturelegislate
levylevieslevy
liberalliberaliseliberalism, liberalisation, liberalised, liberalises, liberalising, liberalization, liberate, liberated, liberates, liberation, liberations, liberating, liberator, liberators, liberally, liberalsliberal
licencelicences, license, licensed, licensing, licenses, unlicensedlicence
likewise likewise
linklinkage, linkages, linked, linking, linkslink
locatelocated, locating, location, locations, relocate, relocated, relocates, relocating, relocationlocate
logicillogical, illogically, logical, logically, logician, logicianslogic
maintainmaintained, maintaining, maintains, maintenancemaintain
majormajorities, majoritymajor
manipulatemanipulated, manipulates, manipulating, manipulation, manipulations, manipulativemanipulate
manualmanually, manualsmanual
marginmarginal, marginally, marginsmargin
matureimmature, immaturity, maturation, maturational, matured, matures, maturing, maturitymature
maximisemax, maximised, maximises, maximising, maximisation, maximummaximise
mechanismmechanismsmechanism
media media
mediatemediated, mediates, mediating, mediationmediate
medicalmedicallymedical
medium medium
mentalmentality, mentallymental
methodmethodical, methodological, methodologies, methodology, methodsmethod
migratemigrant, migrants, migrated, migrates, migrating, migration, migrations, migratorymigrate
military military
minimalminimalisation, minimalise, minimalises, minimalised, minimalising, minimalist, minimalists, minimalistic, minimallyminimal
minimiseminimised, minimises, minimisingminimise
minimum minimum
ministryministered, ministering, ministerial, ministriesministry
minorminorities, minority, minorsminor
modemodesmode
modifymodification, modifications, modified, modifies, modifying, unmodifiedmodify
monitormonitored, monitoring, monitors, unmonitoredmonitor
motivemotivate, motivated, motivates, motivating, motivation, motivations, motives, unmotivatedmotive
mutualmutuallymutual
negatenegative, negated, negates, negating, negatively, negativesnegate
networknetworked, networking, networksnetwork
neutralneutralisation, neutralise, neutralised, neutralises, neutralising, neutralityneutral
nevertheless nevertheless
nonetheless nonetheless
normnormsnorm
normalabnormal, abnormally, normalisation, normalise, normalised, normalises, normalising, normality, normallynormal
notionnotionsnotion
notwithstanding notwithstanding
nuclear nuclear
objectiveobjectively, objectivityobjective
obtainobtainable, obtained, obtaining, obtains, unobtainableobtain
obviousobviouslyobvious
occupyoccupancy, occupant, occupants, occupation,occupational, occupations, occupied, occupier, occupiers, occupies, occupyingoccupy
occuroccurred, occurrence, occurrences, occurring, occurs, reoccur, reoccurred, reoccurring, reoccursoccur
oddoddsodd
offsetoffsets, offsettingoffset
ongoing ongoing
optionoptional, optionsoption
orientorientateorientatedorientates, orientation, orientating, oriented, orienting, orients, reorient, reorientationorient
outcomeoutcomesoutcome
outputoutputsoutput
overall overall
overlapoverlapped, overlapping, overlapsoverlap
overseas overseas
panelpanelled, panelling, panelspanel
paradigmparadigmsparadigm
paragraphparagraphing, paragraphsparagraph
parallelparalleled, parallels, unparalleledparallel
parameterparametersparameter
participateparticipant, participants, participated, participates, participating, participation, participatoryparticipate
partnerpartners, partnership, partnershipspartner
passivepassively, passivitypassive
perceiveperceived, perceives, perceiving, perception, perceptionsperceive
percentpercentage, percentagespercent
periodperiodic, periodical, periodically, periodicals, periodsperiod
persistpersisted, persistence, persistent, persistently, persisting, persistspersist
perspectiveperspectivesperspective
phasephased, phases, phasingphase
phenomenonphenomena, phenomenalphenomenon
philosophyphilosopher, philosophers, philosophical, philosophically, philosophies, philosophise, philosophised, philosophises, philosophisingphilosophy
physicalphysicallyphysical
plusplusesplus
policypoliciespolicy
portionportionsportion
poseposed, poses, posingpose
positivepositivelypositive
potentialpotentiallypotential
practitionerpractitionerspractitioner
precedepreceded, precedence, precedent, precedes, preceding, unprecedentedprecede
preciseimprecise, precisely, precisionprecise
predictpredictability, predictable, predictably, predicted, predicting, prediction, predictions, predicts, unpredictability, unpredictablepredict
predominantpredominance, predominantly, predominate, predominated, predominates, predominatingpredominant
preliminarypreliminariespreliminary
presumepresumably, presumed, presumes, presuming, presumption, presumptions, presumptuouspresume
previouspreviouslyprevious
primaryprimarilyprimary
primeprimacyprime
principalprincipallyprincipal
principleprincipled, principles, unprincipledprinciple
prior prior
prioritypriorities, prioritisation, prioritise, prioritised, prioritises, prioritisingpriority
proceedprocedural, procedure, procedures, proceeded, proceeding, proceedings, proceedsproceed
processprocessed, processes, processingprocess
professionalprofessionally, professionals, professionalismprofessional
prohibitprohibited, prohibiting, prohibition, prohibitions, prohibitive, prohibitsprohibit
projectprojected, projecting, projection, projections, projectsproject
promotepromoted, promoter, promoters, promotes, promoting, promotion, promotionspromote
proportiondisproportion, disproportionate, disproportionately, proportional, proportionally, proportionate, proportionately, proportionsproportion
prospectprospective, prospectsprospect
protocolprotocolsprotocol
psychologypsychological, psychologically, psychologist, psychologistspsychology
publicationpublicationspublication
publishpublished, publisher, publishers, publishes, publishing, unpublishedpublish
purchasepurchased, purchaser, purchasers, purchases, purchasingpurchase
pursuepursued, pursues, pursuing, pursuit, pursuitspursue
qualitativequalitativelyqualitative
quotequotation, quotations, quoted, quotes, quotingquote
radicalradically, radicalsradical
randomrandomly, randomnessrandom
rangeranged, ranges, rangingrange
ratioratiosratio
rationalirrational, rationalisation, rationalisations, rationalise, rationalised, rationalises, rationalising, rationalism, rationality, rationallyrational
reactreacted, reacts, reacting, reaction, reactionaries, reactionary, reactions, reactive, reactivate, reactivation, reactor, reactorsreact
recoverrecoverable, recovered, recovering, recovers, recovery recover
refinerefined, refinement, refinements, refines, refiningrefine
regimeregimesregime
regionregional, regionally, regionsregion
registerderegister, deregistered, deregistering, deregisters, deregistration, registered, registering, registers, registrationregister
regulatederegulated, deregulates, deregulating, deregulation, regulated, regulates, regulating, regulation,regulations, regulator, regulators, regulatory, unregulatedregulate
reinforcereinforced, reinforcement, reinforcements, reinforces, reinforcingreinforce
rejectrejected, rejecting, rejection, rejects, rejectionsreject
relaxrelaxation, relaxed, relaxes, relaxingrelax
releasereleased, releases, releasingrelease
relevantirrelevance, irrelevant, relevancerelevant
reluctancereluctant, reluctantlyreluctance
relyreliability, reliable, reliably, reliance, reliant, relied, relies, relying, unreliablerely
removeremovable, removal, removals, removed, removes, removingremove
requirerequired, requirement, requirements, requires, requiringrequire
researchresearched, researcher, researchers, researches, researchingresearch
resideresided, residence, resident, residential, residents, resides, residingreside
resolveresolution, resolved, resolves, resolving, unresolvedresolve
resourceresourced, resourceful, resources, resourcing, unresourceful, under-resourcedresource
respondresponded, respondent, respondents, responding, responds, response, responses, responsive, responsiveness, unresponsiverespond
restorerestoration, restored, restores, restoringrestore
restrainrestrained, restraining, restrains, restraint, restraints, unrestrainedrestrain
restrictrestricted, restricting, restriction, restrictions, restrictive, restrictively, restricts, unrestricted, unrestrictiverestrict
retainretained, retaining, retainer, retainers, retains, retention, retentiveretain
revealrevealed, revealing, reveals, revelation, revelationsreveal
revenuerevenuesrevenue
reversereversal, reversed, reverses, reversible, reversing, reversals, irreversiblereverse
reviserevised, revises, revising, revision, revisionsrevise
revolutionrevolutionary, revolutionaries, revolutionise, revolutionised, revolutionises, revolutionising, revolutionist, revolutionists, revolutionsrevolution
rigidrigidities, rigidity, rigidlyrigid
rolerolesrole
routerouted, routes, routingroute
scenarioscenariosscenario
schedulereschedule, rescheduled, reschedules, rescheduling, scheduled, schedules, scheduling, unscheduledschedule
schemeschematic, schematically, schemed, schemes, schemingscheme
scope scope
sectionsectioned, sectioning, sectionssection
sectorsectorssector
secureinsecure, insecurities, insecurity, secured, securely, secures, securing, securities, security secure
seekseeking, seeks, soughtseek
selectselected, selecting, selection, selections, selective, selectively, selector, selectors, selectsselect
sequencesequenced, sequences, sequencing, sequential, sequentiallysequence
series series
sexsexes, sexism, sexual, sexuality, sexuallysex
shiftshifted, shifting, shiftsshift
significantinsignificant, insignificantly, significance, significantly, signified, signifies, signify, signifyingsignificant
similardissimilar, similarities, similarity, similarlysimilar
simulatesimulated, simulates, simulating, simulation simulate
sitesitessite
so-called so-called
solesolely sole
somewhat somewhat
sourcesourced, sources, sourcingsource
specificspecifically, specification, specifications, specificity, specificsspecific
specifyspecifiable, specified, specifies, specifying, unspecifiedspecify
spherespheres, spherical, sphericallysphere
stableinstability, stabilisation, stabilise, stabilised, stabilises, stabilising, stability, unstablestable
statisticstatistician, statisticians, statistical, statistically, statistics statistic
status status
straightforward straightforward
strategystrategic, strategies, strategically, strategist, strategistsstrategy
stressstressed, stresses, stressful, stressing, unstressedstress
structurerestructure, restructured, restructures, restructuring, structural, structurally, structured, structures, structuring, unstructuredstructure
stylestyled, styles, styling, stylish, stylise, stylised, stylises, stylisingstyle
submitsubmission, submissions, submits, submitted, submittingsubmit
subordinatesubordinates, subordinationsubordinate
subsequentsubsequentlysubsequent
subsidysubsidiary, subsidies, subsidise, subsidised, subsidises, subsidisingsubsidy
substitutesubstituted, substitutes, substituting, substitution substitute
successorsuccession, successions, successive, successively, successorssuccessor
sufficientsufficiency, insufficient, insufficiently, sufficientlysufficient
sumsummation, summed, summing, sumssum
summarysummaries, summarise, summarised, summarises, summarising, summarisation, summarisationssummary
supplementsupplementary, supplemented, supplementing, supplementssupplement
surveysurveyed, surveying, surveyssurvey
survivesurvival, survived, survives, surviving, survivor, survivorssurvive
suspendsuspended, suspending, suspends, suspensionsuspend
sustainsustainable, sustainability, sustained, sustaining, sustains, sustenance, unsustainablesustain
symbolsymbolic, symbolically, symbolise, symbolises, symbolised, symbolising, symbolism, symbolssymbol
tapetaped, tapes, tapingtape
targettargeted, targeting, targetstarget
tasktaskstask
teamteamed, teaming, teamsteam
technicaltechnicallytechnical
techniquetechniquestechnique
technologytechnological, technologicallytechnology
temporarytemporarilytemporary
tensetension, tensely, tenser, tensest, tensionstense
terminateterminal, terminals, terminated, terminates, terminating, termination, terminationsterminate
texttexts, textualtext
themethemes, thematic, thematicallytheme
theorytheoretical, theoretically, theories, theorist, theoriststheory
thereby thereby
thesisthesesthesis
topictopical, topicstopic
tracetraceable, traced, traces, tracingtrace
traditionnon-traditional, traditional, traditionalist, traditionally, traditionstradition
transfertransferable, transference, transferred, transferring, transferstransfer
transformtransformation, transformations, transformed, transforming, transformstransform
transittransited, transiting, transition, transitional, transitions, transitory, transitstransit
transmittransmission, transmissions, transmitted, transmitting, transmitstransmit
transporttransportation, transported, transporter, transporters, transporting, transportstransport
trendtrendstrend
triggertriggered, triggering, triggerstrigger
ultimateultimately ultimate
undergoundergoes, undergoing, undergone, underwentundergo
underlieunderlay, underlies, underlying underlie
undertakeundertaken, undertakes, undertaking, undertookundertake
uniformuniformity, uniformlyuniform
unifyunification, unified, unifies, unifyingunify
uniqueuniquely, uniquenessunique
utiliseutilisation, utilised, utilises, utilising, utiliser, utilisers, utility, utilitiesutilise
validinvalidate, invalidity, validate, validated, validating, validation, validity, validlyvalid
varyinvariable, invariably, variability, variable, variables, variably, variance, variant, variants, variation, variations, varied, varies, varyingvary
vehiclevehiclesvehicle
versionversionsversion
via via
violateviolated, violates, violating, violation, violationsviolate
virtualvirtuallyvirtual
visiblevisibility, visibly, invisible, invisibilityvisible
visionvisionsvision
visualvisualise, visualised, visualised, visualising, visualisation, visuallyvisual
volumevolumes, volvolume
voluntaryvoluntarily, volunteer, volunteering, volunteered, volunteersvoluntary
welfare welfare
whereas whereas
whereby whereby
widespread widespread

^

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.